Meny Stäng

Specialisteri allmänmedicin – Landstinget Västernorrland – Sundsvall

Specialisteri allmänmedicin – Sundsvall – Indeed.com

“),r.close()),!r)throw Error(“base not supported”);var a=r.createElement(“base”);a.href=n,r.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(a);var i=r.createElement(“a”);return i.href=t,i.href}finally{e&&e.parentNode.removeChild(e)}}());var l=i(t||””),f=function(){if(!(“defineProperties”in Object))return!1;try{var e={};return Object.defineProperties(e,{prop:{get:function(){return!0}}}),e.prop}catch(t){return!1}}(),h=f?this:document.createElement(“a”),m=new o(l.search?l.search.substring(1):null);return m._url_object=h,Object.defineProperties(h,{href:{get:function(){return l.href},set:function(e){l.href=e,r(),u()},enumerable:!0,configurable:!0},origin:{get:function(){return”origin”in l?l.origin:this.protocol+”//”+this.host},enumerable:!0,configurable:!0},protocol:{get:function(){return l.protocol},set:function(e){l.protocol=e},enumerable:!0,configurable:!0},username:{get:function(){return l.username},set:function(e){l.username=e},enumerable:!0,configurable:!0},password:{get:function(){return l.password},set:function(e){l.password=e},enumerable:!0,configurable:!0},host:{get:function(){var e={“http:”:/:80$/,”https:”:/:443$/,”ftp:”:/:21$/}[l.protocol];return e?l.host.replace(e,””):l.host},set:function(e){l.host=e},enumerable:!0,configurable:!0},hostname:{get:function(){return l.hostname},set:function(e){l.hostname=e},enumerable:!0,configurable:!0},port:{get:function(){return l.port},set:function(e){l.port=e},enumerable:!0,configurable:!0},pathname:{get:function(){return”/”!==l.pathname.charAt(0)?”/”+l.pathname:l.pathname},set:function(e){l.pathname=e},enumerable:!0,configurable:!0},search:{get:function(){return l.search},set:function(e){l.search!==e&&(l.search=e,r(),u())},enumerable:!0,configurable:!0},searchParams:{get:function(){return m},enumerable:!0,configurable:!0},hash:{get:function(){return l.hash},set:function(e){l.hash=e,r()},enumerable:!0,configurable:!0},toString:{value:function(){return l.toString()},enumerable:!1,configurable:!0},valueOf:{value:function(){return l.valueOf()},enumerable:!1,configurable:!0}}),h}var c,s=e.URL;try{if(s){if(“searchParams”in(c=new e.URL(“http://example.com”))){var f=new l(“http://example.com”);if(f.search=”a=1&b=2″,”http://example.com/?a=1&b=2″===f.href&&(f.search=””,”http://example.com/”===f.href))return}”href”in c||(c=undefined),c=undefined}}catch(m){}if(Object.defineProperties(o.prototype,{append:{value:function(e,t){this._list.push({name:e,value:t}),this._update_steps()},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0},”delete”:{value:function(e){for(var t=0;t1?arguments[1]:undefined;this._list.forEach(function(n){e.call(t,n.value,n.name)})},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0},toString:{value:function(){return r(this._list)},writable:!0,enumerable:!1,configurable:!0}}),”Symbol”in e&&”iterator”in e.Symbol&&(Object.defineProperty(o.prototype,e.Symbol.iterator,{value:o.prototype.entries,writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,e.Symbol.iterator,{value:function(){return this},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0})),s)for(var h in s)Object.prototype.hasOwnProperty.call(s,h)&&”function”==typeof s[h]&&(l[h]=s[h]);e.URL=l,e.URLSearchParams=o}(),function(){if(“1”!==new e.URLSearchParams([[“a”,1]]).get(“a”)||”1″!==new e.URLSearchParams({a:1}).get(“a”)){var r=e.URLSearchParams;e.URLSearchParams=function(e){if(e&&”object”==typeof e&&t(e)){var a=new r;return n(e).forEach(function(e){if(!t(e))throw TypeError();var r=n(e);if(2!==r.length)throw TypeError();a.append(r[0],r[1])}),a}return e&&”object”==typeof e?(a=new r,Object.keys(e).forEach(function(t){a.set(t,e[t])}),a):new r(e)}}}()}(self);}if (!(“Window”in self
)) {“undefined”==typeof WorkerGlobalScope&&”function”!=typeof importScripts&&function(o){o.constructor?o.Window=o.constructor:(o.Window=o.constructor=new Function(“return function Window() {}”)()).prototype=self}(self);}if (!((function(n){if(!(“Event”in n))return!1
try{return new Event(“click”),!0}catch(t){return!1}})(self)
)) {!function(){function e(e,t){if(!e)throw new Error(“Not enough arguments”);var n;if(“createEvent”in document){n=document.createEvent(“Event”);var o=!(!t||t.bubbles===undefined)&&t.bubbles,i=!(!t||t.cancelable===undefined)&&t.cancelable;return n.initEvent(e,o,i),n}return n=document.createEventObject(),n.type=e,n.bubbles=!(!t||t.bubbles===undefined)&&t.bubbles,n.cancelable=!(!t||t.cancelable===undefined)&&t.cancelable,n}var t={click:1,dblclick:1,keyup:1,keypress:1,keydown:1,mousedown:1,mouseup:1,mousemove:1,mouseover:1,mouseenter:1,mouseleave:1,mouseout:1,storage:1,storagecommit:1,textinput:1};if(“undefined”!=typeof document&&”undefined”!=typeof window){var n=window.Event&&window.Event.prototype||null;e.NONE=0,e.CAPTURING_PHASE=1,e.AT_TARGET=2,e.BUBBLING_PHASE=3,window.Event=Window.prototype.Event=e,n&&Object.defineProperty(window.Event,”prototype”,{configurable:!1,enumerable:!1,writable:!0,value:n}),”createEvent”in document||(window.addEventListener=Window.prototype.addEventListener=Document.prototype.addEventListener=Element.prototype.addEventListener=function o(){var e=this,n=arguments[0],o=arguments[1];if(e===window&&n in t)throw new Error(“In IE8 the event: “+n+” is not available on the window object. Please see https://github.com/Financial-Times/polyfill-service/issues/317 for more information.”);e._events||(e._events={}),e._events[n]||(e._events[n]=function(t){var n,o=e._events[t.type].list,i=o.slice(),r=-1,c=i.length;for(t.preventDefault=function a(){!1!==t.cancelable&&(t.returnValue=!1)},t.stopPropagation=function l(){t.cancelBubble=!0},t.stopImmediatePropagation=function s(){t.cancelBubble=!0,t.cancelImmediate=!0},t.currentTarget=e,t.relatedTarget=t.fromElement||null,t.target=t.target||t.srcElement||e,t.timeStamp=(new Date).getTime(),t.clientX&&(t.pageX=t.clientX+document.documentElement.scrollLeft,t.pageY=t.clientY+document.documentElement.scrollTop);++r-1)
)) {self.CustomEvent=function e(t,n){if(!t)throw Error(‘TypeError: Failed to construct “CustomEvent”: An event name must be provided.’);var l;if(n=n||{bubbles:!1,cancelable:!1,detail:null},”createEvent”in document)try{l=document.createEvent(“CustomEvent”),l.initCustomEvent(t,n.bubbles,n.cancelable,n.detail)}catch(a){l=document.createEvent(“Event”),l.initEvent(t,n.bubbles,n.cancelable),l.detail=n.detail}else l=new Event(t,n),l.detail=n&&n.detail||null;return l},CustomEvent.prototype=Event.prototype;}if (!(“document”in self&&”hidden”in document&&”visibilityState”in document
)) {!function(){function i(){document.hidden=document[t+”Hidden”],document.visibilityState=document[t+”VisibilityState”]}var t=document.webkitVisibilityState?”webkit”:document.mozVisibilityState?”moz”:null;t&&(i(),document.addEventListener(t+”visibilitychange”,function(){i(),document.dispatchEvent(new CustomEvent(“visibilitychange”))}))}();}if (!((function(){var n=!1
return document.documentElement.addEventListener(“focusin”,function(){n=!0}),document.documentElement.dispatchEvent(new Event(“focusin”)),n})()
)) {self.addEventListener(“focus”,function(e){e.target.dispatchEvent(new Event(“focusin”,{bubbles:!0,cancelable:!0}))},!0),self.addEventListener(“blur”,function(e){e.target.dispatchEvent(new Event(“focusout”,{bubbles:!0,cancelable:!0}))},!0);}if (!(“onhashchange”in self&&(null==self.onhashchange||”function”==typeof self.onhashchange)
)) {!function(n){function h(){a!==n.location.hash&&(a=n.location.hash,n.dispatchEvent(new Event(“hashchange”))),setTimeout(h,500)}var a=n.location.hash;n.onhashchange=function(){},h()}(self);}if (!(“XMLHttpRequest”in self&&”prototype”in self.XMLHttpRequest&&”addEventListener”in self.XMLHttpRequest.prototype
)) {!function(e,t){e.XMLHttpRequest=function s(){var e=this,n=e._request=t?new t:new ActiveXObject(“MSXML2.XMLHTTP.3.0”);n.onreadystatechange=function(){e.readyState=n.readyState;var t=4===e.readyState;e.response=e.responseText=t?n.responseText:null,e.status=t?n.status:null,e.statusText=t?n.statusText:null,e.dispatchEvent(new Event(“readystatechange”)),t&&e.dispatchEvent(new Event(“load”))},”onerror”in n&&(n.onerror=function(){e.dispatchEvent(new Event(“error”))})},e.XMLHttpRequest.UNSENT=0,e.XMLHttpRequest.OPENED=1,e.XMLHttpRequest.HEADERS_RECEIVED=2,e.XMLHttpRequest.LOADING=3,e.XMLHttpRequest.DONE=4;var n=e.XMLHttpRequest.prototype;n.addEventListener=e.addEventListener,n.removeEventListener=e.removeEventListener,n.dispatchEvent=e.dispatchEvent,n.abort=function r(){return this._request()},n.getAllResponseHeaders=function u(){return this._request.getAllResponseHeaders()},n.getResponseHeader=function i(e){return this._request.getResponseHeader(e)},n.open=function a(e,t){this._request.open(e,t,arguments[2],arguments[3],arguments[4])},n.overrideMimeType=function o(e){this._request.overrideMimeType(e)},n.send=function p(){this._request.send(0 in arguments?arguments[0]:null)},n.setRequestHeader=function d(e,t){this._request.setRequestHeader(e,t)}}(self,self.XMLHttpRequest);}})(‘object’ === typeof window && window || ‘object’ === typeof self && self || ‘object’ === typeof global && global || {});

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Den regiondrivna primärvården är organiserad inom förvaltningen Primärvården Västernorrland. Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.

Inom Vårdområde Sundsvall/Ånge finns 5 hälsocentraler med både central- och glesbygdsinriktning. Det är hälsocentralen Granlo, Matfors, Liden; Stöde och Ånge. Hos oss finns möjlighet till variation och flexibilitet med möjlighet till olika helhetslösningar. I vårdområdet finns cirka 34 000 patienter med cirka 110 medarbetare. Vi verkar för en ökad samverkan och teamarbete på alla nivåer mellan yrkeskategorier och verksamheter. Hos oss erbjuds bra handledning av erfarna och ordinarie läkare med hög kompetens.

Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du som familjeläkare ett stimulerande och utvecklande arbete där du lär känna dina patienter. I uppdraget ingår sedvanligt arbete på en läkarmottagning med planerade och oplanerade patientbesök, årskontroller, uppföljning från slutenvården samt dokumentation. Du erbjuds möjlighet till individuell kompetensutveckling och innehar ett personligt kompetenskonto.

Du som söker är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin (alternativt annan lämplig specialistkompetens) med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska språket.

Som anställd hos oss förväntas du hantera patientmöten och samarbete med kollegor på ett professionellt och patientsäkert sätt. Du bör vara flexibel och på ett effektivt sätt lösa dina arbetsuppgifter. Givetvis kommer vi ge dig fortlöpande stöttning och utbildning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du erbjuds möjlighet till individuell kompetensutveckling och innehar ett personligt kompetenskonto.

Är du intresserad av att vara med och påverka och utveckla vår verksamhet är du hjärtligt välkommen med din ansökan!

Vi arbetar löpande med urvalsarbetet, så sök redan idag!

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


Länk till källa

Sponsorer

Relaterade nyheter